Detaljplan Ankaret

Mars 2015 skickade Öckerö Fastighets AB ansökan om planbesked för att kunna möjliggöra byggnation av fler bostäder på Öckerö. I maj 2015 ställde sig Kommunstyrelsen positiv till att pröva möjligheten att ändra ändamålet från A (Allmänt ändamål) till B (bostadsändamål). 2022 genomfördes samråd och i maj 2024 beslutade Kommunstyrelsen om granskning av detaljplaneförslaget.

Nedan presenteras information om planerna för Ankaret:

 

Vad vill bolaget göra i området?

I den av bolagsstyrelsen beslutade Verksamhets- och affärsplanen framgår en tydlig strategi där bolaget skall vara ett verktyg för kommunen att tillskapa fler bostäder. Ambitionen är att tillskapa fler hyresrätter som ska kunna attrahera breda kundgrupper.

För att möjliggöra en bredd av bostäder i olika upplåtelseformer vill bolaget tillskapa fler hyresrätter i skiftande storleker som ska kunna attrahera såväl yngre, äldre, barnfamiljer, ensamstående etc. Mindre lägenheter kan attrahera såväl yngre som erbjuds en möjlighet att fortsätta bo i kommunen som andra ensamstående. Medelstora lägenheter kan attrahera par och växande familjer. De största lägenheter kan bland annat attrahera familjer.

 

Varför vill vi bygga just på Ankaret?

Ankaret ligger strtegiskt bra centralt på Öckerö med närhet till skolor och förskolor, kollektivtrafik, livsmedelsbutik och det kommande nya centrum. Området lämpar sig väl för många kundgrupper och inte minst barnfamiljer.

Vi vill med området möjliggöra för en fortsatt expansion av Öckerö kommun, bidra till en ökad volym hyresrätter och en möjlighet för yngre att skaffa en bostad i kommunen.

 

Behöver man bygga upp till sex våningar?

Detaljplaneförslaget reglerar inte antal våningar utan byggnadshöjd upp till nock. Beräkningar har gjorts utifrån att kunna bygga fem våningar men kan, om rätt förutsättningar gäller för takhöjd, bjälklag och taklutning, byggas som sex våningar.

Byggbar mark är en bristvara i kommunen och vi vill därför använda marken till så stor volyem som möjligt. När Öckerö centrum byggs med Båken som kan byggas upp till 13 våningar så bedömer vi att Ankarets höjder kommer att harmoniera väl med omgivningen. I planarbetet har volym- och solstudier genomförts för att granska hur omgivningen påverkas av förslaget.

I förslaget ingår också att bolaget får betala för markförvärv och utbyggnation av bland annat vägar och gång- och cykelvägar. Med lägre volymer belastas projektet till större del av dessa kostnader och hyresnivåerna blir därför högre på de färdiga lägenheterna.

 

När planerar vi att börja bygga och när kan man flytta in?

I första steget behöver detaljplanen antas av Kommunfullmäktige och därefter vinna laga kraft. Förhoppningsvis kan denna antas under 2024 och en byggstart kan då påbörjas under 2025, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft. Under hösten 2024 planeras för upphandling av totalentreprenör.

Förutom att bygga själva bostadsbyggnaderna så kommer kommunen behöva bygga ut bland annat vägar, gång- och cykelvägar och VA-ledningar. Vi är därför beroende av att den byggnationen också genomförs.

 

Hur kommer byggnaderna att se ut?

När vi upphandlade lägenheterna på Kyrkvägen 8 gjorde vi det som en tävling där ekonomi viktades mot arkitektur och tekniska lösningar. Ekonomi värderades inte på lägsta pris på själva byggnationen utan som långsiktig avkastning. Detta innebar att mer uthyrningsbar yta och lägre driftkostnader gav mer poäng.

Denna modell ger anbudsgivaren stora möjligheter att lämna in ett förslag baserat på detaljplanen som kan möjliggöra det övergripande målet att tillskapa fler hyresrätter till rimliga hyresnivåer.

Vi lägger stor vikt på hållbara lösningar och planerar även i denna upphandling att ställa krav på låg energiförbrukning, lägre klimatavtryck vid produktionen och att möjliggöra solcellsanläggning. Vi planerar för fortsatt satsning på mobilitetslösningar såsom elbilsladdning, flexibla parkeringslösningar, goda cykelparkeringar och informationsinsatser om t.ex. kollektivtrafik.

Hur byggnaderna kommer att se ut vet vi först efter att upphandlingen genomförts.

 

Hur kommer lägenheterna att se ut och vad kommer hyran att vara?

Hur lägenheterna kommer att se ut vet vi först när upphandlingen är genomförd. Därför kan vi inte informera om storlekar, planlösningar eller fördelning av lägenheter i antal rum och kök.

Normalt förhandlas nyproduktionshyran med Hyresgästföreningen med så kallad presumtionshyra. I förhandlingarna används ett normhyressystem som beräknar hur hög hyran skall vara beroende på bland annat antal rum, antal kvadratmeter och andra förhandlade grunder såsom våningsplan, utsikt och andra kvalitetsaspekter. Först när hyran är förhandlad kan vi informera om hyresnivåer.

 

Hur kommer man kunna söka en lägenhet på Ankaret?

Vi annonserar alla våra lägenheter via Boplats. Ködagar är avgörande för fördelning av lägenheter och är du intresserad av en lägenhet i framtiden så rekommenderar vi dig att anmäla dig till Boplats så fort som möjligt. De som stod i bolagets bostadskö innan den flyttades till Boplats har förtur till lägenheter.

Öckerö kommuns socialförvaltning har förtur till en viss volym lägenheter som inte kommer att annonseras ut. När vi producerade lägenheter på Kyrkvägen 8 hade vi också förtur på vissa lägenheter för redan folkbokförda personer i Öckerö kommun.

 

Var läser jag mer om planförslaget och lämnar synpunkter?

Öckerö kommun har en särkild sida med alla handlingar. Där finns också kontaktuppgifter till ansvarig planarkitekt. Följ länken nedan:

Länk

Senast uppdaterad:

Bilder

(Tryck på bilden för att förstora)

Förstora bilden

Illustrationskarta från planförslaget

Förstora bilden

3D-illustration från planförslaget sett från öster

Förstora bilden

3D-illustration från planförslaget sett från väster