Information om personuppgifter

Med anledning av din anmälan till Öckerö Fastigheters bostadskö kommer Öckerö Fastigheter att behandla personuppgifter om dig vilket gör att vi är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Den här informationen, som Öckerö Fastigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker.

Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (namn, personnummer, adress, telefon och email), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenheter samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom Öckerö Fastigheter. Uppgifter om namn och personnummer behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att kunna pröva en lägenhetsansökan. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. Öckerö Fastigheter behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i vår bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss.

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, sparade dokument m.m. samt inloggningsuppgifter till IT-system kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system. Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön samt för en tid om maximalt 2 år därefter för att möjliggöra eventuell överflyttning från arkiv då det kan vara aktuellt.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. En del uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Du kan kontakta Personuppgiftsansvarig på telefon 031-764 56 00 för mer information om detta.

Senast uppdaterad: