Årsredovisning för 2023

Koncernen redovisar ett resultat på 17,2 mnkr efter skatt för 2023. Detta beror bland annat på bättre driftnetto, försäljning av ett antal fastigheter och erhållna elprisstöd för 2022.

Koncernen omsatte 148,6 mnkr år 2023 och förbättrade driftnettot med 8,2 mnkr. Fastigheter som sålts är lägenheter på Breviksängar och en byggrätt på Rörö. De förbättrar resultatet med 7,8 mnkr före skatteeffekter. Elprisstödet uppgår till ca 2,9 mnkr år 2023 men avsåg ersättning för höga elkostnader under år 2022.

Räntekostnaderna har ökat med 7,0 mnkr jämfört med 2022 vilket är en ökning med 49 %. Tack vare säkringar i derivat var den genomsnittliga räntan under 2023 2,05 %.

Vill du läsa mer finns en populärversion av årsredovisningen att läsa genom att trycka på bilden nedan:

Senast uppdaterad: