Kommunen lämnar besked om eventuell avyttring

Via en insändare i Lokalbladet lämnade gruppledarna för fyra partier beskedet att bolaget ska avbryta uppdraget att utreda eventuell försäljning av samhällsfastigheter.

Under 2016 har Öckerö Fastigheter utrett möjligheten att avyttra samhällsfastigheter till extern aktör. Efter utvärderingar ansågs Hemsö Fastighets AB vara den främsta aktören inom området varför diskussioner inleddes kring förutsättningar för en sådan transaktion. Bolagets styrelse ställde sig i december positiv till att teckna en avsiktsförklaring om att avyttringa fastigheter och överlät till ägaren att godkänna en sådan avsiktsförklaring.

Frågan är formellt sett ännu inte hanterad men gruppledarna för fyra partier lämnade idag via en insändare i Lokalbladet besked: (länk till tidningen)

"När vi nu utvärderat utredningen är det vår samlade bedömning att fördelarna inte uppväger nackdelarna. Vi har därför beslutat att avbryta uppdraget att förbereda för en eventuell försäljning av delar av bolagets bestånd av samhällsfastigheter.

De problem som en försäljning skulle lösa kvarstår dock varför vi måste titta på andra lösningar. En av lösningarna kan vara att låta andra aktörer än Öckerö Fastigheter bygga de nya fastigheter kommunen kommer att behöva de närmaste åren"

Bolaget är positiva till att besked lämnats av ägaren och ser nu fram emot att söka nya lösningar tillsammans med ägaren. 

Senast uppdaterad: