Öckerö Bostadsbolag AB

Vi är Öckerö kommuns fastighetsbolag

Som helägt kommunalt fastighetsbolag är vårt uppdrag att bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av boendemiljön på Öckeröarna, med en ökning av ett hundratal nya invånare varje år.

 

Tre affärsområden

Vi bedriver vår verksamhet inom tre affärsområden: bostäder, lokaler och stadsnät. Vi äger och förvaltar 438 lägenheter med en total boyta strax under 30 000 kvm. Dessutom äger och förvaltar vi merparten av kommunens verksamhetslokaler och diverse kommersiella lokaler. Total lokalyta är ungefär 58 000 kvm. Stadsnätet med fiber bedrivs inom affärsområdet Öckerö Nät och senast år 2020 ska alla kommunens medborgare kunna ansluta sig till fibernätet.

Vi äger också ett vindkraftverk som ligger utanför Mariestad vilket försörjer bolaget med ungefär 80 % av totoalt behov. Resterande energi köps med krav på miljömärkt produktion.

 

Koncernen Öckerö Fastigheter

Sedan 2014 bedrivs verksamheten i en koncern. Anledningen till detta var att vi ville renodla bolagen med ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett exploaterings- och fastighetsutvecklingsbolag. De fyra bolagen som verksamheten bedrivs inom heter Öckerö Fastighets AB (som också är koncernmoderbolag), Öckerö Fastighetsservice AB, Öckerö Bostads AB och Öckerö Fastighetsutveckling AB. Sedan 2017 bedrivs dock verksamheten under ett gemensamt namn: Öckerö Fastigheter.

 

Bolagets vision 
Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur. 

 

Affärsideér
Inom affärsområdet bostäder ska koncernen: 
främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder 

verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt genom en bra och framsynt avfallshantering 

på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som behöver speciellt stöd för sitt boende

Inom affärsområdet lokaler ska koncernen: 
bygga, äga och förvalta såväl kommunala som kommersiella lokaler i Öckerö kommun 

skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, energisnålt och miljömässigt hållbart 

sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning.

Inom affärsområdet stadsnät ska koncernen: 
bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerö kommun 

erbjuda framtidsäkra fiberanslutningar till privata villakunder, fastighetsägare, företag och operatörer 

ge våra kunder tillgång till ett marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud 

 

Värdegrunder
Vi har tillsammans kommit fram till tre värdeord som symboliserar hur vi ska bidra till våra kollegor, kunder och ägare:
 
Glädje, Engagemang & Respekt

 

Styrdokument för nedladdning

Bolagsordning Öckerö Fastighets ABPDF

Bolagsordning Öckerö Bostads ABPDF

Bolagsordning Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Bolagsordning Öckerö Fastighetsservice ABPDF

 

Ägardirektiv Öckerö Fastighets ABPDF

Ägardirektiv Öckerö Bostads ABPDF

Ägardirektiv Öckerö Fastighetsutveckling ABPDF

Ägardirektiv Öckerö Fastighetsservice ABPDF

 

Affärsplan 2014-2019PDF

Senast uppdaterad: 2019-04-16 13.53

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Äldre årsredov.

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram