2019 var ett bra vindkraftsår

Under 2019 producerade vi själva knappt 70 % av all el vi nyttjade i våra fastigheter. Totalt producerade vi 4 307 MWh el i vindkraftverket i Fåleberg utanför Mariestad.

Februari, mars och december var mycket gynnsamma produktionsmånader. Den milda höstvintern har också medfört lägre konsumtion av el där september och december var goda produktionsmånader.

Bolagets ägande av vindkraftverket är ett led i att minska bolagets klimatpåverkan och bidrar också till att minska bolagets kostnadspåverkan vid ändrade energipriser. I antagen Miljöstrategisk policy framgår att den egna produktionen skall öka inom bolaget. Detta kan t.ex. ske genom solceller.

Månadernas utfall framgår av diagrammet nedan.

Producerad och konsumerad el per månad samt andel per månad.

Senast uppdaterad: 2020-02-07 14.57