Uthyrningspolicy

Koncernens uthyrning administreras av Boplats. Denna Uthyrningspolicy reglerar fördelning av lägenheter som Boplats genomför.

Bakgrund

Koncernens uthyrningsprocess skall präglas av transparens och öppenhet och att de sökande skall ha en god förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge de köat. Alla sökanden skall behandlas lika och undantag från kötid får endast användas vid de förturer som framgår av denna policy.

Alla som står i bostadskön skall ha möjlighet att söka de lägenheter som publiceras för uthyrning. Bolaget skall stötta de personer som av olika anledningar har svårigheter att aktivt söka sin bostad via digitala forum.

 

Registrering och återregistrering

Anmälan till bostadskön

Anmälan och återanmälan till bostadskön administreras av Boplats. Samma regelverk och rutiner som gäller för övriga samarbetspartners ska gälla för koncernen.

 

Befintliga hyresgäster

Befintliga hyresgäster står i bostadskön under samma premisser likt andra bostadssökande. Byte av lägenhet sker med beaktande av de lagar och regler som finns i hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken).

 

Tilldelning av lägenhet

Ledig lägenhet

Information om Öckerö Fastigheters lediga lägenheter annonseras ut via BoPlats plattform. De krav som ställs när lägenheter fördelas skall vara tydliga och i förväg specificerade för att uppnå en så hög nivå av objektivitet som möjligt.

 

Social förtur

Öckerö Fastigheter samarbetar med Öckerö Kommuns sociala enhet vilka tillhandahåller lägenheter för personer som behöver extra stöd och som heller inte kan söka egen bostad. Samtliga lediga lägenheter, förutom vid Solhöjden, skall i första hand erbjudas Socialförvaltningens förtur. Öckerö kommuns socialförvaltning skall inom fem arbetsdagar från att erbjudande skickas svara på förfrågan om de ska acceptera förturen eller ej. Vid nekande eller uteblivet svar annonseras lägenheten.

För att inte minska risken för koncentrering av sociala kontrakt inom specifika områden skall maximalt 25 % eller 8 stycken lägenheter inom området uthyras med kommunala kontrakt. Om endera av dessa kvoter är uppnådda erbjuds inte social förtur till Öckerö kommuns sociala enhet.

 

Förtur för seniorer

Personer över 70 år har förtur till lägenheterna på Solhöjden. Social förtur gäller inte för lägenheterna på Solhöjden.

 

Andra förturer

Bolaget vill uppnå en god blandning av ålder, kategorier och personer inom de olika områdena. Vid behov kan bolaget då annonsera lägenheter med särskilda förturer. Ambitionen är att maximalt 50 % av lägenheter som publiceras på BoPlats (förutom 70+ på Solhöjden) skall erbjudas med förtur.

  • Förtur för personer som är 40 år eller yngre
  • Förtur för personer som redan är folkbokförda i kommunen eller aktuell ö
  • Förtur för personer som är 70 år eller äldre i övriga områden

 

Om du tackar ja till en lägenhet

Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder utförs efter inflyttning eller tidigare om möjligt. Besiktningsprotokoll skall vid förfrågan delges den nya hyresgästen.

Efter att en sökande tackat ja görs en kreditkontroll för att säkerställa personens ekonomiska situation (se mer under inkomst nedan).

Kontrakt skall skrivas snarast därefter. Lägenhetsnycklar hämtas och kvitteras normalt efter kl. 12:00 samma dag som hyreskontraktet börjar gälla (inflyttningsdatum). Om inflyttningsdatumet infaller en helg eller röd hämtas och kvitteras nycklar normalt kl 12:00 närmast följande arbetsdag.

 

Inkomst

Man behöver inte ha fast anställning för att få en bostad men man behöver däremot kunna styrka sin inkomst. Krav för att tilldelas en lägenhet är att månadsinkomsten före skatt är minst 2 gånger grundhyran (hyra exklusive eventuella tillägg för vatten etc). I första hand styrks inkomsten via kreditupplysningsverktyg. Om den sökande inte uppfyller inkomstkravet erbjuds denna att styrka sin inkomst på annat sätt, t.ex. genom nytt anställningsavtal, beviljade bidrag som inte ingår i kreditupplysning eller eventuellt sparade medel. Sparade medel bör, tillsammans med ordinarie inkomst, kunna finansiera minst två årshyror. Sådana underlag skall inkomma till bolaget eller Boplats inom fem arbetsdagar från att möjligheten erbjudits. Ersättningar från pension, försörjningsstöd, a-kassa, studiebidrag, studielån och liknande skall accepteras som underlag för bedömning av inkomstkrav. Bolagets skall godkänna hyresgäst som inte uppnår inkomstkrav om det bedöms som troligt att denna kommer erhålla bostadsbidrag eller bostadstillägg vilket skulle innebär att inkomstkravet uppnås.

Skulder till Kronofogden och betalningsanmärkningar yngre än 3 år accepteras ej för tecknande av hyreskontrakt med undantag om de totala skulderna/anmärkningarna understiger 5 000 kr eller är färre än 3 till antalet. Ingen av de ovanstående kraven får vara uppnådda för att hyreskontrakt ska kunna tilldelas.

Samma krav avseende inkomst, skulder till Kronofogden och betalningsanmälningar gäller externa sökanden, interna byten som för andrahandskontrakt som övertas från socialförvaltningen.

 

Byte av lägenhet

Bolaget har ingen byteskö utan befintliga hyresgäster söker bostads via ordinarie kö hos Boplats. Bolaget kan, vid särskilda omständigheter, erbjuda en hyresgäst ett byte. Sådana särskilda omständigheter kan vara byte till en mindre lägenhet t.ex. vid separation eller dödsfall då hyresgäst kan uppvisa skäl såsom problem att betala hyra för nuvarande lägenhet. Särskild omständighet kan också vara skäl såsom möjlighet att byta bostad eller område av hälsoskäl (såsom särskilda allergier eller upplevda störande moment inom bostadsområdet). Dessa byten skall ses som en möjlighet för hyresvärden och ingen rättighet för hyresgästen att erbjudas byte. Byten skall godkännas av förvaltningschef eller VD.

 

Övriga krav och regler

Antal boende
Antal personer i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek samt dess tekniska och ekonomiska dimensioner (ventilation, slitage och förbrukning). Rekommenderat max antal personer i en lägenhet är:


Antal boende

Antal rum och storlek

Max antal personer

1 rok

3

2 rok

4

3 rok

5

4 rok

6

5 rok

8

 

Hemförsäkring
Vid tecknande av hyreskontrakt ställer Öckerö Fastigheter krav på att hyresgästen skaffar hemförsäkring. Detta är en förutsättning för att kunna ta över ett hyreskontrakt.

Senast uppdaterad:

Sök bostad