Frågor och svar om underhållsarbetet på Öckerö kommunhus

Vi har via flera forum fått frågor om byggnationen av väderskydd över brandtrappan från tredje våningen. Vi svarar på några av dem här.

 

Varför byggs ett väderskydd?

Väderskyddet är placerat ovan en utrymningstrappa, när det regnar mycket blir det vatten stående på bottenplattan och brunnen hinner inte svälja de mängderna. Risk finns för intrång i byggnaden. Vi gör detta för att säkerställa och motverka fuktproblem.

Idag står rensning av brunnen som en stående punkt på den löpande ronderingen på Öckerö kommunhus. En åtgärd som tar bort problematiken kommer över tid minska bolagets kostnader och vara en besparing.

”Glashuset” på toppen är endast tak över trapphuset och går i övrigt inte att vistas i. Vi har valt en galvad stålstomme med härdat glas för minimerat underhåll och för att behålla utsikten från tredje våningen.


Hur prioriteras underhållsåtgärder?

Vi prioriterar våra underhållsåtgärder utifrån vilket behov insatserna har. I underhållsplaneringen prioriteras alltid skalskyddet (tak och fasad). Dessutom finns andra mål såsom energieffektiviseringar som fullmäktige beslutat att det ska avsättas årliga medel för i underhållsplanen.


Vem har godkänt entreprenaden?

I bolagets styrelse sitter personer utsedda av fullmäktige, men de sitter inte i styrelsen i en roll som politiker. Styrelsens roll är att vara strategiska medan operativa frågor ska hanteras av bolagets operativa ledning. Åtgärdens exakta utformning beslutas inte av styrelsen utan är en fråga för ledningen. Styrelsen har dock löpande informerats om att en åtgärd för vindskydd kommer att utföras.


Vem betalar för entreprenaden?

Öckerö Fastighets AB är beställare och entreprenaden ingår i den ordinarie underhållsplaneringen. Löpande under året upprättas en underhållsplan som i grunden är 20-årig. För nästkommande tre år arbetas ett skarpt förslag fram som i samband med budgetprocessen fastställs. Denna planering ligger till grund för till projektering och andra förarbeten. Löpande under året kan dock förskjutningar och omprioriteringar komma att göras. Underhållet finansieras via den hyra som Öckerö kommun betalar för Öckerö kommunhus.


Varför löser man inte problemet med hängrännor?

Det finns redan idag fullt fungerande hängrännor på Öckerö kommunhus. Det finns alltså ingen problematik med att avleda vatten från taket. Nya eller ändrade hängrännor hade varit mycket kostsamt utan att ge någon som helst effekt.


Finns det andra billigare alternativ?

Det finns alltid olika val att göra och olika sätt att lösa problem. Vi väljer sällan det sätt som är billigast att utföra utan det som är en kombination av att ge bäst funktion med lägst kostnader över tid. En billig produkt att köpa kan ofta vara kostsam över tid. Därför väljer vi ibland t.ex. dyrare material för att få en enklare och billigare förvaltning över tid. Utbyggnaden har ritats och projekterats tillsammans med externa konsulter.


Är entreprenaden offentligt upphandlad?

Entreprenaden upphandlades under hösten 2019 genom en offentlig databas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Tre leverantörer valde att lämna anbud och efter att samtliga uppfyllt de skallkrav som ställts valdes den entreprenör som lämnat lägst pris.


Vad kostar väderskyddet?

Det går inte exakt att säga. I upphandlingen ingick hela entreprenaden inklusive byte av tak, justeringsarbeten av takfot, byte av fasad, vissa fönsterarbeten samt byggnation av väderskyddet. Entreprenaden utförs enligt standardavtalet AB04 (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader).

Inför upphandlingen gjordes av extern kalkylator en förkalkyl för hela projektet. Den uppgick till 1,6 miljoner kronor, varav väderskyddet bedömdes till 0,3 miljoner kronor. Vinnande anbud uppgick till 1,3 miljoner kronor. Kostnaden för väderskyddet torde därför uppgå till under 0,3 miljoner kronor. Ett anbud i enlighet med förkalkylen beräknas innebära en besparing för bolaget i form av lägre driftkostnader vilka blir högre än de ökade kapitalkostnaderna.

Senast uppdaterad: