Öckerö Bostadsbolag AB

Vi bygger öbornas vardag

Öckerö Fastighets AB äger och förvaltar kommunala och kommersiella fastigheter. Öckerö Fastighets AB är moderbolag i Öckerö kommuns bostads- och fastighetskoncern. Tillsammans med dotterbolaget Öckerö Bostads AB och affärsområdet Öckerö Nät arbetar vi för öbornas vardag. Vi bygger och förvaltar bostäder, lokaler, skolor, servicehus, idrottsanläggningar och öarnas digitala infrastruktur.

Bolagets vision 
Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur. 

Affärsideér
Inom affärsområdet lokaler ska koncernen: 
bygga, äga och förvalta såväl kommunala som kommersiella lokaler i Öckerö kommun 

skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, energisnålt och miljömässigt hållbart 

sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning.

Inom affärsområdet bostäder ska koncernen: 
främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder 

verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt genom en bra och framsynt avfallshantering 

på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som behöver speciellt stöd för sitt boende 

Inom affärsområdet Öckerö nät ska koncernen: 
bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerö kommun 

erbjuda framtidsäkra fiberanslutningar till privata villakunder, fastighetsägare, företag och operatörer 

ge våra kunder tillgång till ett marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud 


Värdegrunder
Vi har tillsammans kommit fram till tre värdeord som symboliserar hur vi ska bidra till våra kollegor, kunder och ägare: 

Glädje, Engagemang & Respekt 

Senast uppdaterad: 2016-04-21 13.01

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram