Koncernen redovisar delårsbokslut

Delårets resultat uppgår till ett överskott på 9,6 mnkr. Helårsprognosen indikerar på ett resultat om 4,8 mnkr. Delårsbokslutet är upprättad per 2021-08-31.

Driftnettot ökar med 1,4 mnkr trots minskad omsättning vid en jämförelse med föregående delårsbokslut. Omsättningens minskning beror i huvudsak på två tomställda lokaler. Räntekostnaderna har minskat med 1,5 mnkr tack vare tidigare års omstrukturering av räntederivat.

Helårsprognosen är på ett överskott om 4,8 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 2,4 mnkr. Omsättningen ökar under hösten tack vare de färdigställda projekten Hässlavägens gruppbostäder och Hedens nya förskola. Detta, tillsammans med något lägre fastighetskostnader, förväntas leda till ett driftnetto som överstiger budget med 2,1 mnkr. Räntekostnaderna förväntas understiga budget med 2,5 mnkr varav 2,0 mnkr av budgeten avsåg reserv för ränteutveckling utöver marknadsprognosen för ränteutvecklingen.

Hela delårsrapporten kan laddas ner på följande länk. Pdf, 272 kB.

Senast uppdaterad: