Årsbokslutet slutar på en vinst om 1,8 mnkr

Exklusive nedskrivning på vindkraftverk och realisationsvinster är resultatet ca 6,7 mnkr före skatt för år 2020. Vi kan därmed lägga ett av de bästa driftresultaten bakom oss.

Bolagens styrelse har nu undertecknat årsredovisningar för 2020. Dessa kommer att behandlas på årsstämmor den 19 april. I enlighet med de nya ägardirektiven kommer hela fullmäktige representera ägaren och besluta om bland annat utdelning och ansvarsfrihet.

Årsbokslutet för koncernen slutar på ett resultat om 1,8 mnkr. Till följd av de prognostiserade låga energipriserna kan inte det bokförda värdet på vårat vindkraftverk utanför Mariestad försvaras varför bokslutet tyngs av en nedskrivning om 10,0 mnkr. Dock har realisationsvinster genererats efter avyttringar av kontorshotellet Ekelunden och mark på Prästängen till ett belopp om 5,1 mnkr.

Driftnettot förbättrades med 2,8 mnkr jämfört med 2019 och jämfört med 2018 är förbättringen 5,0 mnkr. Driftrnettot är något sämre än upprättad budget. De fortsatt låga räntenivåerna bidrar till ett positivt resultat jämfört med budget. Budgeterat resultat för koncernen var 2,5 mnkr.

Den sänkta bolagsskattesänkningen som gäller från 2021 ger också ett positivt utfall på årets skattekostnad som blir negativ som en följd av att den uppskjutna skatten på temporära skillnader och underskottsavdrag minskar.

En populärversion av årsredovisningen finns att läsa på följande länk:

Länk

Senast uppdaterad: 2021-03-19 14.54