Delårsbokslut för Öckerö Fastigheter

Koncernen Öckerö Fastigheter redovisar ett delårsresultat på 10,3 mnkr efter skatt.

Det goda resultatet beror främst på försäljningar av fastigheterna Ekelunden och mark Göstahallen, samt det fortsatt låga ränteläget.

Helårsprognosen är ett resultat på 9,3 mnkr efter skatt.

Du kan läsa hela delårsrapporten via denna länk

Senast uppdaterad: 2020-10-23 08.41