Öckerö Bostadsbolag AB

Information om arbeten på Solhöjden

Med anledning av inkomna frågeställningar om arbeten som genomförs på Solhöjden vill bolaget informera om vad som genomförs, varför och av vilka.

Bakgrund

Våren 2017 tog bolaget beslut att avyttra parkeringen på Solhöjden till Tornstaden. Tornstaden och Öckerö kommun har därefter kommit överens om byggnation av ett nytt äldreboende. Öckerö Fastigheter är inte delaktiga i detta arbete varför frågor om detta hänvisas till Öckerö kommun.

 

Parkeringar

När parkeringen avyttrades påbörjades en översyn av möjligheterna att ersätta delar av de parkeringsplatser som går förlorade. Bolaget har haft möten med representanter bland de boende på pensionsärslägenheterna med tydliga önskemål om ett flertal parkeringsplatser för de boende. Bolaget har tillsammans med verksamheten inom äldreboendet också sett ett behov av fler besöks- och personalparkeringar till det nuvarande äldreboendet. Önskemål om handikapplatser har bland annat framförts till bolaget.

I slutet av april informerades de boende att ett arbete med att skapa parkeringsplatser samt att se över grönytorna kommer att genomföras under sommaren. Informationen gick dels ut som ett brev till de boende samt via vår hemsida och Facebook. De boende fick då också möjlighet att anmäla sig till parkeringsplatser när dessa står klara.

Under maj upphandlades entreprenör vilket informerades på hemsidan och i juni tilldelades kontrakt och arbetet påbörjades inom området. När arbetet påbörjades informerades de boende på nytt via brev samt allmän information via hemsidan och Facebook.

Under sommaren färdigställdes 12 stycken nya parkeringsplatser som de boende kan hyra samt totalt 14 gästparkeringar (varav 2 st handikapplatser) och 4 nya parkeringsplatser för hemtjänstens bilar. Öckerö Fastigheter har också skapat nya provisoriska parkeringsplatser på gamla Minnessten för besökare och personal på Solhöjden. Efter stor efterfrågan på parkeringsplatser bland de boende görs utökas under hösten i området kring pensionärslägenheterna med ytterligare platser och dessa kommer finnas tillgänglig för uthyrning efter att arbeten i området är genomfört. Ytterligare fyra besöksparkeringar skapas vid äldreboendet och hemtjänstens bilar placeras bredvid de nya handikapparkeringsplatserna.

Skiss över parkeringar på Solhöjden

Nybygget

Byggare av det nya äldreboendet är Tornstaden vilka också kommer vara fastighetsägare och fastighesvärd. Hyresgäst är Öckerö kommun. Öckerö kommun har anlagt ny tillfartsväg till grannfastigheter och sprängningsarbeten har bland annat påbörjats. Kommunens entreprenör är HTE.

Tornstaden genomför markarbeten för att möjliggöra byggnationen av det nya äldreboendet. Under vecka 32 påbörjades också arbetet med att skapa en ny provisorisk väg över den gamla parkeringen. Denna skapas beroende på att en kulvert mellan nuvarande äldreboendet och det nya ska anläggas. Under den tiden arbetet med att bygga kulverten pågår kommer nuvarande tillfartsvägen inte att kunna användas. Arbetet med kulverten beräknas vara färdigställt vecka 48 och då kommer åter den gamla vägen vara körbar.

Under vecka 33 kommer sprängningsarbeten påbörjas i området vilket kommer märkas i form av buller och eventuella skakningar i marken. Vi har kontinuerliga avstämningar med byggarna och kommunen för att säkerställa att störningarna ska bli så små som möjligt under byggets tid.

För frågor om det nya äldreboendet hänvisas till Öckerö kommun. Kommunens växelnummer är 031-97 62 00.  

Fler bilder och mer info finns också att läsa på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tornstadens TA-plan (Trafikanordningsplan) för byggtiden.

Skiss över nya Solhöjden från www.ockero.se

Borrhål

Då nya äldreboendet byggs måste ett flertal borrhål för bergvärme som idag försörjer det befintliga äldreboendet ersättas med nya. Dessa kommer att anläggas längs fasaden på äldreboendet där de nya fickparkeringarna är uppmålade. Detta innebär tyvärr troligen att infarten till den nya parkeringarna på pensionärslägenheterna kommer att behövas stängas av under den period arbetet pågår. 

Onsdagen den 17 oktober kommer de fyra nuvarande gästparkeringarna att stängas av med staket. Schaktning med grävare genomförs under vecka 42 för att bereda plats för slangar till borrhålen. Under tiden dessa fyra parkeringsplatser är avstängda finns fyra ersättningsplatser enligt Tornstadens arbetsplatsdisposition enligt nedan:

Utdrag ur Tornstadens arbetsplatsdisposition

Område för nya borrhål för bergvärme på Solhöjden

Övriga insatser i området

I samband med anläggandet av parkeringsplatser har också förändringar gjorts av utemiljön i form av borttagning av vissa häckar.

De arbeten som genomförts med nedtagning av bland annat häckar har varit uppe för diskussion och boenderepresentanter och Hyresgästföreningen har informerats om insatsen. Anledningen till arbetet är att förenkla och förbättra skötseln av utemiljön för att skapa en ännu bättre boendemiljö för de boende samtidigt som parkeringsbehovet till delar skall lösas.

 

Vi har förståelse för att arbetet skapar frågeställningar och hoppas att förändringarna kommer leda till förbättringar av boendeupplevelsen inom området. För mer info hänvisas till vår växel: 031 - 764 56 00.

Senast uppdaterad: 2018-10-12 13.41


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram