Öckerö Bostadsbolag AB

Information om arbeten på Solhöjden

Med anledning av inkomna frågeställningar om arbeten som genomförs på Solhöjden vill bolaget informera om vad som genomförs, varför och av vilka.

Våren 2017 tog bolaget beslut att avyttra parkeringen på Solhöjden till Tornstaden. Tornstaden och Öckerö kommun har därefter kommit överens om byggnation av ett nytt äldreboende. Öckerö Fastigheter är inte delaktiga i detta arbete varför frågor om detta hänvisas till Öckerö kommun.

När parkeringen avyttrades påbörjades en översyn av möjligheterna att ersätta delar av de parkeringsplatser som går förlorade. Bolaget har haft möten med representanter bland de boende på pensionsärslägenheterna med tydliga önskemål om ett flertal parkeringsplatser för de boende. Bolaget har tillsammans med verksamheten inom äldreboendet också sett ett behov av fler besöks- och personalparkeringar till det nuvarande äldreboendet. Önskemål om handikapplatser har bland annat framförts till bolaget.

I slutet av april informerades de boende att ett arbete med att skapa parkeringsplatser samt att se över grönytorna kommer att genomföras under sommaren. Informationen gick dels ut som ett brev till de boende samt via vår hemsida och Facebook. De boende fick då också möjlighet att anmäla sig till parkeringsplatser när dessa står klara.

Under maj upphandlades entreprenör vilket informerades på hemsidan och i juni tilldelades kontrakt och arbetet påbörjades inom området. När arbetet påbörjades informerades de boende på nytt via brev samt allmän information via hemsidan och Facebook.

Samtidigt har andra arbeten pågått på Solhöjden:

  • Öckerö Fastigheter har anlagt 12 st parkeringsplatser som de boende i pensionärslägenheterna kan hyra samt totalt 14 gästparkeringar (varav 2 st handikapplatser) och 4 nya parkeringsplatser för hemtjänstens bilar
  • Öckerö Fastigheter har skapat nya provisoriska parkeringsplatser på gamla Minnessten för besökare och personal på Solhöjden
  • Samtidigt har förändringar gjorts av utemiljön i form av borttagning av vissa häckar
  • Öckerö kommun har anlagt tillfartsväg till grannfastigheter och sprängningsarbeten har bland annat påbörjats. Kommunens entreprenör är HTE.
  • Tornstaden kommer att påbörja markarbeten för att möjliggöra byggnationen av det nya äldreboendet. Bland annat ska en kulvert mellan det nya och det nuvarande äldreboendet att byggas för att möjliggöra transporter av bland annat mat mellan de olika verksamhetsdelarna.

De arbeten som genomförts med nedtagning av bland annat häckar har varit uppe för diskussion och boenderepresentanter och Hyresgästföreningen har informerats om insatsen. Anledningen till arbetet är att förenkla och förbättra skötseln av utemiljön för att skapa en ännu bättre boendemiljö för de boende samtidigt som parkeringsbehovet till delar skall lösas.

Vi har förståelse för att arbetet skapar frågeställningar och hoppas att förändringarna kommer leda till förbättringar av boendeupplevelsen inom området. För mer info hänvisas till vår växel: 031 - 764 56 00.

Ytor för nya parkeringsplatser inne på Solhöjden

Senast uppdaterad: 2018-08-17 19.50


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram