Positivt resultat i delårsbokslutet

Koncernen redovisar ett positivt resultat om 16,1 mnkr främst beroende på fyra fastighetsförsäljningar.

Innan skatt är resultatet 20,8 mnkr varav 19,0 mnkr är redovisade realisationsresultat för fastighetsförsäljningar. Prognosen för delåret slutar på 15,3 mnkr och belastas bland annat med nedskrivningar av restvärden för de fyra fastigheter som rivs under slutet av året.

Omsättningen beräknas öka från 103,5 mnkr i föregående års bokslut till 121,0 mnkr. Tack vare fortsatt låga räntor prognostiseras också finansnettot positivt mot budget. Då bolaget arbetar med enkla räntederivat kan vi dock inte ta full effekt av den extremt låga räntan men å andra sidan är 60 % av lånen säkrade mot eventuella framtida räntehöjningar.

Den synliga soliditeten har ökat till 12,3 % vilket kan jämföras med bokslutet 2015 då den synliga soliditeten låg på 7,5 %.

De genomsnittliga hyreshöjningarna var för bostäderna 0,85 % efter genomföra förhandlingar med Hyresgästföreningen. För lokalerna följer hyrorna respektive avtal och för de flesta kontrakt regleras hyran med förändring av konsumentprisindex (KPI) vilket varit i princip oförändrat under ett flertal år till följd av den låga inflationen.

Koncernen har investerat för totalt 72,3 mnkr under de första 8 månaderna vilket kan jämföras med 175,2 mnkr under motsvarande period föregående år. De externa lånen har amorterats med totalt 2,8 mnkr under de första 8 månaderna. Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt med 37,8 mnkr.

För mer information om delårsbokslutet hänvisas till verkställande direktör Hans Andreasson på hans.andreasson@ockero.se.

Senast uppdaterad: 2017-10-31 19.59