Rivningarna påbörjas av Ankaret och Minnessten

Upphandlade entreprenörer påbörjar nu rivningsarbetena. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar som kan upplevas av kommuninvånare. Öckerö Fastigheter informerar också om processen för att kunna möjliggöra nya bostäder på tomterna i framtiden.

I samband med att projekten för Framtida skollokaler på Hedenskolan och Brattebergsskolan påbörjades framkom också att kommunen hade för avsikt att avveckla verksamheterna i Ankaret, Minnessten och Brattelyckan. Beslut om dessa avvecklingar togs av kommunen år 2011.

Bolaget påbörjade därför ett arbete med att se över vilka alternativa användningsområden som kan finnas för främst Ankaret, Optimisten och Minnessten. En intern översyn genomfördes och bedömningen är att tomterna lämpar sig väl för framtida byggnation av bostäder. Byggnaderna bedömdes vara i sådant skick såväl planmässigt som byggnadsmässigt  att det inte skulle vara möjligt att bygga prisvärda bostäder med sådana tekniska- och tillgänglighetsmässiga förutsättningar som kan förväntas av moderna lägenheter.

2014 ansökte bolaget om planbesked för Minnessten och kommunstyrelsen meddelade positivt besked i oktober 2014. Positivt planbesked för Ankaret meddelades i maj 2015. I ansökningarna framgick att bolagets avsikt var att uppföra nya byggnader. Nya detaljplaner möjliggör dels ett annat användningsområde i form av bostäder, och i fallet med Ankaret, möjlighet till även andra verksamhetslokaler såsom bostadsnära tjänster. Den faktiska planens utformning beslutas av kommunen och planarbetena planeras enligt senaste beslutade planlistan att påbörjas under 2019 och 2020. Med nya detaljplaner och genomförda rivningar kan, förutom bättre och funktionsdugliga bostäder, också fler enheter möjliggöras då man uppnår en betydligt bättre nyttjandegrad av tomterna.

Under våren 2017 ansökte bolaget om rivningslov för Ankaret, Minnessten, Optimisten samt Tumlaren på Fotö. Positivt besked lämnades före och efter sommaren. Anledningen till att rivningarna inte genomförts tidigare är för att verksamhet fortsatte bedrivas inom Ankaret under våren till och med sommarlovet. Under sommaren genomförde bolaget upphandling av rivningsentreprenörer och vinnande anbud lämnades av Erlandsson respektive Delete.

Bolaget har också erhållit positivt planbesked för Spindeln på Hönö. De framtida byggnadsplanerna för dessa fastigheter är kärnan i ambitionen att säkerställa fler hyresrätter inom kommunen. I aktuell affärsplan finns ett mål om att under perioden 2014-2019 bygga 150 nya bostäder. Då detaljplanerna är kraftigt försenade bedöms detta målet inte kunna uppnås utan stannar på de totalt 80 lägenheter som bolaget byggt.

Senast uppdaterad: 2017-10-17 16.54