Förstudie för familjecentral har påbörjats

I slutet av augusti tilldelades Kaka Arkitekter uppdraget att genomföra förstudie av framtida placering av familjecentral i Hörsalen vid Öckerö bibliotek.

Arbetet har nu påbörjats och deltagande är förutom projektavdelning från Öckerö Fastigheter också bland annat en projektledare från Öckerö kommun. Uppdraget är att utreda hur en familjecentral kan få plats inom befintlig fastighet med vissa invändiga ombyggnationer och eventuella förändringar av fasader. Öckerö Fastigheter avser också att vid en eventuell beställning göra en översyn av bland annat uppvärmningssystemet.

Förstudien beräknas genomföras under resterande del av året för att därefter återrapporteras till kommunens beställare.

Familjecentralen kommer ha verksamhet från kommunen i form av öppen förskola och personal från socialtjänsten liksom från mödravården och barnavården vilka finansieras av landstinget (Västra Götalandsregionen).

Senast uppdaterad: 2017-10-06 12.11